2024 Renewals

It's time to renew your Homenetmen Toronto Membership!
Registrations and renewals for general membership, athletics and scouts are now open!

Homenetmen News

June 8th 2023

By: Asbed Keskinian

ՀՄԸՄ Թորոնթոյի համար եղաւ աշխուժ օր մը։ ֆանֆարը հրաւիրուած էր carassauga heritage weekend-ի որ բացումը կատարէ քայլերգներով , իսկ կէսօրէ ետք ներկայ եղաւ Markham city hall, ուր տեղի ունեցաւ Հայաստանի հանրապետութեան դրօշակի ծածանումը շէնքի առջեւ սկաուտներու ձեռամբ։

October 9th 2022

By: Arthur Boyadjian

Online registrations are officially open!

You can now pay your yearly dues, register for athletics & scouts, and manage your membership online. To register, you must sign up for a homenetmentoronto.com account. Accounts can manage multiple members, so you can even have a single account per household! Once you have your account, click register to get started with your registrations. Choose what you want to register for and fill out the forms. Once you complete your payment you will be officially registered and will be assigned a Homenetmen Toronto Member ID. This Member ID will stay with you forever and will be used to manage your membership, register is subsequent years, join athletics teams and more.

 

Learn more about registration and Homenetmen Toronto Member IDs here.

 

May 30th 2022

By: Shant Hallajian

In honour of the 104th anniversary of the Armenian Republic’s first independence, along with the participation of the whole community, Homenetmen Toronto Scouts and marching band participated in the blessing of the Armenian and Artsakh’s flags at St. Mary Armenian Apostolic Church, followed by a flag ceremony and Independence Day parade.

Հ.Մ.Ը.Մ. Թորոնթօ մասնաճիւղի սկաուտական կազմն ու փողերախումբը մասնակցեցան պաշտօնական դրօշակի արարողութեան՝ Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան 104 ամեակի առիթով: Սուրբ Աստուածածին Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ մեջ տեղի ունեցաւ Հայաստանի եւ Արցախի դրօշակներու օրհնութիւն, ապա՝ դրօշակի արարողութիւն եւ տողանցք, մասնակցութեամբ Թորոնթօ հայ համայնքի:

 

Social Media